دبستان پسرانه فرزانه پویا
سلام!

سفیران سلامت

در خیلی از مدارس کشور به جای “بهداشتیاران مدارس” از سفیران سلامت” استفاده می شود، سفیران سلامت در مدارس دانش آموزانی هستند که توسط مربیان بهداشت مدارس یا رابطین بهداشت و یا مسئولین ذیربط آموزش می بینند تا به همسالان خود در مدرسه و خارج از مدرسه به خانواده های خود این آموزش های بهداشتی را انتقال داده و باعث فرهنگسازی در زمینه بهداشت و پیشگیری از بیماری ها گردند.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است